به وبلاگ زیست شناسی شهرستان گلوگاه خوش آمدید

جستجو در Google

وبلاگ زیست شناسی شهرستان گلوگاه - تستهای فصل اول زیست شناسی پیش دانشگاهی

2- مونومر جايگاه آغاز رونويسي وپايان رونويسي به ترتيب كدامند ؟

1- ريبونوكلئوتيد - ريبونوكلئوتيد                                 2- ريبو نوكلئوتيد – داكسي ريبونوكلئوتيد

3- داكسي ريبونوكلئوتيد – داكسي ريبونوكلئوتيد                             4- داكسي ريبونوكلئوتيد- ريبونوكلئوتيد

3- كداميك در مرحله آغاز ترجمه صورت نمي گيرد؟.

1- اتصال جزء بزرگ و كوچك ريبوزوم به همديگر                              2- اشغال شدن جايگاه A  ريبوزوم توسط tRNA

3- اشغال شدن جايگاهp توسط  tRNA                                         4- تشكيل پيوند هيدروژني

4- كداميك از اعمال RNA پليمراز پروكاريوتي نمي باشد؟

1- جدا كردن دو نوار پلي نوكلئوتيدي DNA از همديگر   2- ايجاد پيوند پپتيدي

3-تشكيل پيوند كووالانسي بين ريبونوكلئوتيدها                               4- ايجاد پيوند فسفودي استر

5-كداميك رمز گردانِ كدونهاي قابل ترجمه است ؟

1- اينترون                              2- اگزون                                    3- رونوشت اينترون                                      4- رونوشت اگزون

6- اگردر آزمايشي مشابه نيرنبرگ فقط از بازهاي آلي دو حلقه اي استفاده شود رشته پپتپدي حاصل حداكثر چند نوع آمينواسيد مي تواند داشته باشد ؟

1-  2                                       2-  4                                      3-  6                                        4-  8   

7- كداميك فاقد پيوندهيدروژني است ؟

1- ساختار L  شكل tRNA         2- راه انداز                                3- mRNA ي بالغ                      4- اپراتور

8- در سنتز يك پروتئين در ريزوبيوم , ريبوزوم 7 بار بر روي mRNA جابجا مي شود . بخشي از ملكول دو رشته اي  DNA كه دستور ساخت اين رشته پپتيدي را صادر كرده است . داراي چند نوكلئوتيد مي باشد ؟

1- 21                                   2 – 8                                        3-27                                        4-54

9- قند بكار رفته در كداميك با بقيه متفاوت است ؟

1- عامل تنظيم كننده اپران لك              2- ژن رمز گردان كراتين               3- جايگاه پايان رونويسي                4- توالي افزاينده

10- اگر اپراني داراي 5 محصول آنزيمي باشد تعداد راه انداز و ملكول mRNA ي ساخته شده از روي اين اپران به ترتيب كدامند ؟

1- 4,5                                  2- 5,4                                      3-5,1                                       4- 1,1

11- آلولاكتوز با اتصال به كداميك سبب روشن شدن اپران لك مي شود ؟

1- ژن تنظيم كننده                 2- محصول ژن تنظيم كننده         3- توالي افزاينده                          4- اپراتور

12- هاگ نوروسپوراي جهش يافته در محيط غني شده با تمام آمينو اسيدها رشد نكرد . احتمالاً جهش در ژن سازنده كداميك صورت گرفته است ؟

1- متيونين                             2- آرژي نين                               3- لوسين                                   4- نياسين

13- tRNA با كدام آنتي كدون در سلول وجود ندارد ؟

1- UAC                               2-AAA                                                 3-ACU                                   4-UAA

14- سنتز انسولين از مونومرهاي آن در ...................... سلول صورت مي گيرد و اين يك فرآيند متابوليسمي ..................... مي باشد ؟

1- هسته – انرژي زا 2- هسته -انرژي خواه                    3- سيتوپلاسم- انرژي زا                4- سيتوپلاسم -  انرژي خواه

15- كداميك در محيط كشت حداقل نوروسپورا وجود ندارد ؟

1- بيوتين                              2- ساكارز                                   3- نمك                                     4- لاكتوز

16- ژن رمزگردان RNA پليمراز II توسط كداميك رونويسي ميشود ؟

1- RNA پليمراز پروكاريوتي     2-  RNA پليمراز I                  3- RNA پليمراز II                  4- RNA پليمراز III 

17- در فرآيند تبديل mRNA  ي اوليه به mRNA ي بالغ دريوكاريوتها كداميك رخ نمي دهد؟

1- حذف اينترونها                    2- شكستن پيوند فسفودي استر    3- تشكيل پيوند فسفودي استر          4- كوتاه شدن RNA

18 – تبديل لاكتوز به آلو لاكتوز در ............. باكتري اشريشياكولي صورت ميگيرد و اتصال آن به پروتئين تنظيم كننده سبب .............. شدن اپران ميشود ؟

1- خارج – روشن                    2- داخل – روشن                       3- خارج – خاموش                       4- داخل – خاموش

19 – محل سنتز و فعاليت RNA  پليمر از I  به ترتيب كدامند ؟ 

1- سيتو پلاسم-  سيتو پلاسم    2-  سيتو پلاسم -  هسته                3- هسته -  هسته                          4- هسته -  سيتو پلاسم 

 

20 – پيوند بين آخرين tRNA  و آمينو اسيد در جايگاه ...... ريبوزوم توسط ......... شكسته مي شود ؟

1-A  -  عامل پايان ترجمه        2- P – عامل رونويسي 3- A  - عامل رونويسي                   4- P – عامل پايان ترجمه

 

21- در شكل مقابل حداكثر چند نوع نوكلئوتيد قابل مشاهده است ؟

1- 4                                                                                     2- 8        

3- 9                                                                                     4- 5                   

22- كدام سطح تنظيم بيان ژن دريوكاريوتها بعد از حذف رونوشت اينترونها امكان پذير است ؟

1- آغاز رو نويسي                      2- قبل از رونويسي                      3- هنگام ترجمه                          4- هنگام رونويسي

23- كداميك سبب مي شود كه پروتئين مهار كننده نتواند به اپراتور متصل شود ؟

1- تغيير لاكتوز به الولاكتوز                                                        2- تغيير شكل مهار كننده

3- اشغال شدن اپراتور توسط عامل تنظيم كننده                            4- اشغال شدن اپراتور توسط RNA پليمراز

24- كداميك فاقد ژن هموگلوبين است ؟

1- سلولهاي پوششي روده          2- نورون حسي نخاعي                   3- اريتروسيت بالغ                       4- سلولهاي ماهيچه دلتايي

25- نقش محصول ژن تنظيم كننده در بيان ژن كدام است ؟

1- تبديل لاكتوز به الولاكتوز       2- جذب آلولاكتوز                       3- اتصال به راه انداز                      4- اتصال به اپراتور

26- اگر مجموع آمينو اسيدهاي محصولات اپران لك را با N نشان دهيم . در مرحله ترجمه mRNA ي ساخته شده در مجموع چند پيوند پپتيدي تشكيل مي شود ؟

1- N                                    2-   1-N                                   3-   2-N                                  4-   3-N                    

27- با ايجاد جهش در كپك نوروسپورا ابتدا كداميك دچار تغيير مي شود ؟

1- نوع اسيد سنتز شده             2- نوع پروتئين سنتز شده             3- فنوتيپ                                  4- ژنوتيپ

28- محصول كداميك منحصراً يك نوع RNA مي باشد ؟

1-RNA پليمراز پروكاريوتي      2- RNA پليمراز I                      3- RNA پليمراز II                     4- RNA پليمراز III

29- كداميك در تعيين نوع آمينو اسيد متصل شده به tRNA نقش مهمتري دارد ؟

1- توالي سه نوكلئوتيدي موجود در جايگاه اتصال امينو اسيد

2- توالي نوكلئوتيدهاي شركت كننده در پيوند هيدروژني

3- توالي سه نوكلئوتيدي برگ مياني tRNA

4- نوكلئوتيد انتهايي در جايگاه اتصال امينو اسيد

30- با توجه به طرح مقابل : در اتصال آخرين نوكلئوتيد اضافه شده به mRNA مجموعاً چند پيوند تشكيل شده است ؟

1- 1                                                                                     2- 3                        

3- 4                                                                                     4- 4

 

به يك رشته از DNA با توالي زير دقت كنيد و به سئوالات 31 تا 35  پاسخ دهيد .

TTC3    TAC6    ATG9   cGG12     AGC15        GAA18     ATG21    GGT24     AAT27    TGA30     ACT33    AGC36

 

31-اگر رشته مكمل DNA   ي فوق رونويسي و ترجمه شود رشته پپتيدي حاصل داراي چند پيوند پپتيدي خواهد بود ؟

1- 7                                     2- 8                                         3- 6                                         4- 5 

32- اگر رشته مورد نظر رونويسي و ترجمه شود در سنتز رشته پپتيدي ,ريبوزوم چند بار جابجا خواهد شد ؟

1- 9                                     2- 8                                         3- 7                                         4- 6

33- اگر رشته مكمل DNA ي فوق رونويسي و ترجمه شود اولين كدوني كه در جايگاه A ريبوزوم قرار خواهد گرفت كدام است ؟

1- CGG                               2- ACU                                  3-CCG                                    4- GCG

34- اگر رشته مورد نظر رونويسي و ترجمه شود آخرين كدوني كه در جايگاه p ريبوزوم قرار خواهد گرفت كدام است ؟

1- GAU                              2-ACU                                   3- UUA                                  4- CCA

35- اگر حدفاصل نوكلئوتيد 16 و 15 در رشته مورد نظر 3 نوكلئوتيد پورين دار كه هر كدام در سه پيوند هيدروژني شركت مي كنند اضافه شود رشته پپتيدي حاصل از رونويسي و ترجمه همان رشته دچار كدام تغيير خواهد شد ؟ اضافه يك شدن يك آمينو اسيد .................... در رشته پپتيدي .

ليزين                AAA     گليسين                      GGG            پرولين                  CCC        فنيل آلانين                 UUU

1- فنيل آلانين                        2- ليزين                                    3- پرولين                                   4- گليسين

36- عوامل رونويسي در آميب به كداميك متصل نمي شود ؟

1- راه انداز                             2- توالي افزاينده                          3- RNA پليمراز                        4- منطقه رمز گردان ژن

37- در يوكاريوتها كداميك به جايگاه آغاز رونويسي نزديكتر است ؟

1- توالي افزاينده                      2- جايگاه پايان رونويسي                3- اپراتور                                  4- راه انداز

38- تغيير در كداميك , از نتايج قطعي جهش ها مي باشد ؟

1- فنوتيپ                             2- بيان ژن                                 3- توالي نوكلئوتيد ها در ژن           4- چهار چوب خواندن رمزها

39- پروتئين هايي ك در تنظيم بيان ژن دخالت دارند در كداميك تنوع كمتري دارند ؟

1- اشريشياكولي                      2- زنبور عسل                              3- تريكودينا                               4- نوروسپورا كراسا

40- در كداميك RNA پليمراز به تنهايي قادر به شناسايي محل نشستن خود بر روي DNA مي باشد ؟

1- ريزوبيوم                            2- كلاميدوموناس                         3- اسپيروژير                               4- ولوكس

 

+ نوشته شده توسط حافظ امیرخانلو در یکشنبه ۱۳ اسفند۱۳۸۵ و ساعت ۲۳:۳۲ بعد از ظهر |